പോച്ചംപള്ളി സാരി

സാരി ഒരു ഹരമാണ്. വലിയ വിലയുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള പാങ്ങില്ല. എങ്കിലും ഭാര്യക്ക് സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലാണ് എനിക്കേറെയിഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബി. (സോപ്പിടാനല്ല, കേട്ടൊ.)

’കലവറ’ കണ്ടപ്പോള്‍ വലിയ സന്തോഷമായി. പോച്ചംപള്ളി സാരികളെക്കുറിച്ചുള്ള സചിത്ര വിവരണം.....
മാത്രമല്ലല്ലൊ,,,,

പടങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയല്ലെ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനത്തെ ’പടവറ’- കള്‍ക്ക് വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസമൂല്യമുണ്ടെന്നുകൂടി നമുക്ക് ഓര്‍മ്മിക്കാം.