മുടിയിലോ വെണ്മുകില്‍പ്പൂവു ചൂടി

മലമുകളിലുണ്ടൊരു ചിരിയുടെ
മലരണിമുകിലുരുമ്മി നില്ക്കുന്നു