വാക്കുകള്‍ മരണത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോള്‍

ഡിങ്ക-ന്റെ പോസ്റ്റ് -മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ വാക്കുകള്‍
എന്നെ കുലുക്കിയുണര്‍ത്തുന്നു.