കവിത പോസ്റ്ററുകളുടെ പോസ്റ്ററാണ്.

കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം കരുത്തുള്ളവര്‍ കടന്നു വരുകയും
പോസ്റ്റര്‍ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കവിത പോസ്റ്ററുകളുടെ പോസ്റ്ററാണ്.