ശ്രീ മുഹമ്മദ് റാഫി സാറില്‍ നിന്ന് ......

G S T U സെക്രട്ടറി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റാഫി സാറില്‍ നിന്ന്  കവിതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം...