എഴുതുവാന്‍.....


എഴുതുവാനെത്ര സമയമായ്
ചാരുകസേരയില്‍...

മുന്നില്‍
എഴുതുവാനുള്ള പലക
പേനയും കടലാസ്സും
ചാരെ, 

ടെലിഫോണ്‍,
പുസ്തകക്കൂട്ടവും.

പാതി തുറന്നിട്ട ജന്നല്‍
ഉലയുന്ന വിരി
പുറത്ത്
ടാറിട്ട നിരത്ത്.

ഇടയ്ക്കിടെ പൊടി പറത്തിയും
ചെകിടടപ്പിച്ചും
കടന്നു പോകുന്ന പുകശകുടങ്ങള്‍

ുളും വാക്കുകള്‍

എഴുതുവാനെന്തു് ?
ഈ ഭ്രമങ്ങളല്ലാതെ....!